Đăng ký ngành xác định môn thi chính có thể hưởng tối đa gần... 5 điểm ưu tiên


Sau khi được biết có sự điều chỉnh về cách xác định điểm chuẩn xét tuyển đối với trường, ngành quy định môn thi chính thì nhiều thí sinh tỏ vẻ bất ngờ. Tuy nhiên, điều này đã được Bộ GD-ĐT thông báo trước đó. Bổ sung ở đây là cách xác định điểm ưu tiên.

Trong công văn gửi các trường ĐH, CĐ ngày 5/5/2014 về hướng dẫn tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào ĐH, CĐ năm 2014, Bộ GD-ĐT nêu rõ: Đối với trường, ngành quy định môn thi chính, tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào là điểm chuẩn xét tuyển có tính đến hệ số môn chính (tổng điểm 3 môn thi, trong đó có một môn thi chính nhân hệ số 2) vào trường hay vào từng ngành của trường.

Nguyên tắc xác định điểm chuẩn xét tuyển trong trường hợp này là giá trị trung bình của điểm chuẩn xét tuyển có tính đến hệ số của môn chính không được thấp hơn giá trị trung bình của mức điểm xét tuyển cơ bản vào ĐH hoặc CĐ đã được Bộ GD-ĐT công bố và trường đã lựa chọn (các điểm trung bình này được làm tròn với 2 số lẻ).

Theo thông tin của Dân trí, trước khi Bộ GD-ĐT họp Hội đồng xác định mức điểm sàn cơ bản, ngày 1/8, Trường ĐH Cần Thơ đã có công văn đề nghị Bộ GD-ĐT hướng dẫn nguyên tắc xác định điểm chuẩn cho từng khu vực và từng nhóm ưu tiên đối với những ngành có quy định môn thi chính. Ngày 6/8, Bộ GD-ĐT đã có công văn trả lời trường cách xác định điểm ưu đối với các ngành quy định môn thi chính. Theo đó, về xác định điểm ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng dành cho các thí sinh dự thi trường hoặc ngành có môn thi chính được Bộ GD-ĐT xác định bằng công thức sau và làm tròn tới 2 số lẻ : D­­­­tt = Dqc*4/3, trong đó Dtt là điểm ưu tiên thực tế; Dqc là điểm ưu tiên xác định theo quy chế.


Đăng ký ngành xác định môn thi chính có thể hưởng tối đa gần... 5 điểm ưu tiên


Như vậy nếu một thí sinh có điểm ưu tiên đối đa trước đây là 3,5 điểm (gồm 2 điểm ưu tiên đối tượng + 1,5 điểm ưu tiên khu vực) thì mức điểm ưu tiên năm nay sẽ là 3,5*4/3= 4,666, tăng so với mức cũ 1,166 điểm.

Với sự thay đổi này, chắc chắn kết quả xét tuyển của nhiều trường sẽ có sự “đảo chiều” đáng kể.
 
 

So với mọi năm, việc xác định điểm sàn năm nay có nhiều điểm mới. Bởi năm nay, với các trường đại học, cao đẳng tham gia kỳ thi chung do Bộ GD-ĐT tổ chức xác định tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào khác so với mọi năm.

Cụ thể, đối với các trường, các ngành không quy định môn thi chính, tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào là các mức điểm xét tuyển cơ bản (tổng điểm 3 môn thi không nhân hệ số) cho từng khối thi.

Căn cứ vào kết quả thi đại học, cao đẳng của thí sinh trong cả nước, Hội đồng xác định điều kiện đảm bảo chất lượng đầu vào đề xuất Bộ trưởng Bộ GD-ĐT xem xét công bố một số mức (3 hoặc 4 mức) điểm xét tuyển cơ bản cho từng khối thi, trong đó có mức điểm tối thiểu xét tuyển vào đại học và mức điểm tối thiểu xét tuyển vào cao đẳng.

Đối với trường, ngành quy định môn thi chính, tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào là điểm chuẩn xét tuyển có tính đến hệ số môn chính (tổng điểm 3 môn thi, trong đó có 1 môn thi chính nhân hệ số 2) vào trường hay vào từng ngành của trường.

Nguyên tắc xác định điểm chuẩn xét tuyển trong trường hợp này là giá trị trung bình của điểm chuẩn xét tuyển có tính đến hệ số của môn chính không được thấp hơn giá trị trung bình của mức điểm xét tuyển cơ bản vào đại học hoặc cao đẳng đã được Bộ công bố và trường đã lựa chọn (các điểm trung bình này được làm tròn với 2 số lẻ).

Ngày hôm qua 8/8, sau khi Bộ GD-ĐT công bố các mức điểm xét tuyển để vào đại học, cao đẳng, Bộ yêu cầu, các trường, ngành không qui định môn thi chính phải xác định và công bố công khai mức điểm xét tuyển cơ bản và điểm chuẩn xét tuyển vào trường hay vào từng ngành của trường. Điểm chuẩn xét tuyển này không được thấp hơn mức điểm xét tuyển vào đại học, cao đẳng mà Bộ đã công bố và trường đã lựa chọn.

Đối với các trường, ngành đã công bố môn thi chính phải xác định và công bố công khai mức điểm xét tuyển cơ bản và điểm chuẩn xét tuyển có tính đến hệ số của môn chính theo quy định.

Sau đó, các trường đại học, cao đẳng tổ chức xét tuyển các thí sinh có kết quả thi đạt mức từ mức điểm chuẩn xét tuyển trở lên (điểm chuẩn xét tuyển cơ bản hoặc điểm chuẩn xét tuyển có tính hệ số của môn chính) theo các quy định hiện hành của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy.Thông tin tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2014 luôn được cập nhật tại website http://www.hoclienthong.vnwww.hoclienthong.vn Tổng hợp
Trường CĐ Sư phạm Trung Ương
Trường Đại học Đại Nam

Comments