Chương trình đào tạo Thạc sĩ Tài chính

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

THẠC SỸ TÀI CHÍNH 

Số tín chỉ
I- Các môn chung 6
1. Triết học 3
2. Tiếng Anh 3
II- Các môn cơ sở 6
1. Kinh tế học quản lý 3
2. Khoa học quản lý 3
III- Các môn chuyên ngành 32
a. Các môn chuyên ngành bắt buộc 26
1. Tài chính công 2
2. Tài chính doanh nghiệp 3
3. Chính sách thuế và quản lý thuế 3
4. Quản lý tài chính dự án đầu tư 2
5. Kinh tế bảo hiểm 3
6. Thị trường tài chính 2
7. Phân tích và đầu tư chứng khoán 3
8. Định giá tài sản 2
9. Luật kinh tế (Luật ngân sách NN, Luật doanh nghiệp, Luật ngân hàng và các tổ chức tín dụng) 4
10. Tài chính quốc tế 2
b. Các môn tự chọn
(Chọn 3 môn trong số các môn sau đây:)
6
1. Ngân sách nhà nước 2
2. Kho bạc nhà nước 2
3. Nghiệp vụ tính thuế 2
4. Tài chính các đơn vị sự nghiệp 2
5. Nghiệp vụ kinh doanh bảo hiểm 2
6. Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 2
7. Tiền tệ quốc tế và thanh toán quốc tế 2
8. Kiểm toán Báo cáo tài chính 2
9. Quản lý rủi ro kinh doanh 2
10. Phân tích tài chính các hoạt động kinh doanh 2
IV- Luận văn tốt nghiệp 8
Tổng cộng 52
Comments