Chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản trị kinh doannh

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH

 Số tín chỉ
I- Các môn chung 6
1. Triết học 3
2. Tiếng Anh 3
II- Các môn cơ sở 6
1. Kinh tế học quản lý 3
2. Khoa học quản lý 3
III- Các môn chuyên ngành 32
a. Các môn chuyên ngành bắt buộc 26
1. Quản lý dự án 3
2. Quản lý chiến lược 3
3. Quản lý tổ chức và nhân sự 3
4. Quản lý chất lượng 2
5. Quản lý sản xuất và tác nghiệp 3
6. Quản lý rủi ro kinh doanh 2
7. Phân tích hoạt động kinh doanh 3
8. Luật kinh doanh (Việt Nam và quốc tế) 4
9. Nghề giám đốc 3
b. Các môn tự chọn
(Chọn 3 môn trong số các môn sau đây)
6
1. Kế hoạch hoá các hoạt động của doanh nghiệp 2
2. Kỹ năng quản lý 2
3. Kỹ năng đàm phán 2
4. Văn hoá doanh nghiệp 2
5. Tài chính doanh nghiệp 2
6. Kế toán quản trị 2
7. Tiền tệ quốc tế và tài chính quốc tế 2
8. Kinh doanh thương mại quốc tế 2
9. Các thoả ước về thương mại với Tổ chức thương mại thế giới (WTO) và với Khối ASEAN 2
III- Luận văn tốt nghiệp 8
 Tổng cộng 52
Comments