Chương trinh đào tạo Thạc sĩ Ngân hàng

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

THẠC SỸ NGÂN HÀNG

Số tín chỉ
I- Các môn chung 6
1. Triết học 3
2. Tiếng Anh 3
II- Các môn cơ sở 6
1. Kinh tế học quản lý 3
2. Khoa học quản lý 3
III- Các môn chuyên ngành 32
a. Các môn chuyên ngành bắt buộc 26
1. Ngân hàng trung ương và chính sách tiền tệ 3
2. Tổ chức công tác thanh toán không dùng tiền mặt 2
3. Nguồn vốn ngân hàng thương mại 2
4. Nghiệp vụ cho vay ngân hàng thương mại 3
5. Phân tích dự án cho vay trung dài hạn 3
6. Quản trị ngân hàng thương mại 3
7. Phân tích hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại 3
8. Tiền tệ quốc tế và kinh doanh ngoại hối 3
9. Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật các tổ chức tín dụng, Luật Doanh nghiệp 4
b. Các môn tự chọn
(Chọn 3 môn trong số các môn sau đây:)
6
1. Nghiệp vụ ngân hàng bán lẻ 2
2. Nghiệp vụ cho thuê tài chính và bao thanh toán 2
3. Nghiệp vụ đầu tư tài chính 2
4. Nghiệp vụ ngân hàng trên máy (Core Banking) 2
5. Nghiệp vụ kế toán và thanh toán ngân hàng thương mại 2
6. Kiểm toán ngân hàng thương mại 2
7. Tài chính doanh nghiệp 2
IV- Luận văn tốt nghiệp 8
Tổng cộng 52
Comments