Chương trình đào tạo Thạc sĩ Kế toán - Kiểm toán

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
THẠC SĨ KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN

Số tín chỉ
I- Các môn chung 6
1. Triết học 3
2. Tiếng Anh 3
II- Các môn cơ sở 6
1. Kinh tế học quản lý 3
2. Khoa học quản lý 3
III- Các môn chuyên ngành 32
a. Các môn chuyên ngành bắt buộc 28
1. Tài chính doanh nghiệp 3
2. Kế toán tài chính 3
3. Kế toán quản trị 3
4. Kế toán thuế 2
5. Phân tích tài chính các hoạt động kinh doanh 2
6. Kiểm toán Báo cáo tài chính 2
7. Kiểm toán hoạt động 2
8. Kế toán công 3
9. Tổ chức công tác kế toán 2
10. Tiền tệ quốc tế và thanh toán quốc tế 2
11. Luật Kế toán và Kiểm toán 4
b. Các môn tự chọn
(Chọn 2 môn trong số các môn sau đây:)
4
1. Thị trường tài chính 2
2. Phân tích tài chính dự án đầu tư 2
3. Kế toán tập đoàn kinh tế 2
4. Kế toán trên máy 2
5. Hành nghề kế toán kiểm toán 2
IV- Luận văn tốt nghiệp 8
Tổng cộng 75


Comments