Chương trinh đào tạo Thạc sĩ Công nghệ thông tin

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
THẠC SĨ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

1. Hình thức đào tạo

- Hình thức đào tạo tập trung, theo phương thức tín chỉ

2. Kế hoạch đào tạo toàn khóa

Thời gian đào tạo từ 01 năm đến 02 năm tùy theo điều kiện học viên tốt nghiệp đại học bằng kỹ sư (5 năm) hay bằng cử nhân (04 năm). Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội thực hiện quy định đào tạo theo tín chỉ của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các học viên đăng ký học các môn học theo khung chương trình đào tạo đã được phê duyệt. Việc phân công tên đề tài và cán bộ hướng dẫn luận văn thạc sĩ được thực hiện ngay trong năm đầu tiên của khóa học.

3. Chương trình đào tạo

Tổng số tín chỉ sẽ phải tích luỹ: 48 tín chỉ

Trong đó:

+ Khối kiến thức chung bắt buộc: 06 tín chỉ

- Triết học: 03 tín chỉ

- Ngoại  ngữ chuyên ngành: 03 tín chỉ

+ Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành: 33 tín chỉ

- Bắt buộc: 21 tín chỉ

- Lựa chọn: 12/24 tín chỉ

+ Luận văn thạc sĩ: 9 tín chỉ

Tổng: 48 tín chỉ 

STT Mã môn Tên môn Số tín chỉ Số tiết Ghi chú
LT TH
I. Khối kiến thức chung 06      
1 PH501 Triết học 3 30 45  
2 EN501 Ngoại ngữ chuyên ngành 3 30 45  
II. Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành  
Khối kiến thức bắt buộc 21      
1 SE501 Thiết kế phần mềm 3 30 45  
2 SE502 Quy trình phát triển phần mềm 3 30 45  
3 SE503 Kiểm thử và đảm bảo chất lượng phần mềm 3 30 45  
4 SE504 Quản lý dự án phần mềm 3 30 45  
5 SE505 Xây dựng và bảo trì phần mềm 3 30 45  
6 SE506 Mô hình hóa phần mềm 3 30 45  
7 SE507 Kỹ thuật yêu cầu phần mềm 3 30 45  
Các môn chuyên ngành tự chọn 12/24      
1 SE508 Phân tích và thiết kế hướng dịch vụ 3 30 45  
2 SE509 Phương pháp Agile 3 30 45  
3 SE510 Công nghệ phần mềm nhúng 3 30 45  
4 SE511 Các nguyên lý ngôn ngữ lập trình 3 30 45  
5 SE512 Hệ thống thông tin doanh nghiệp 3 30 45  
6 SE513 Phát triển ứng dụng di động 3 30 45  
7 SE514 Điện toán đám mây 3 30 45  
8 SE515 Kỹ thuật phần mềm hướng tác tử 3 30 45  
III. Luận văn  
1 SE516 Luận văn tốt nghiệp 9      

 Ghi chú:

LT: Lý thuyết, TH: Thảo luận và bài tập thực hành
Một tín chỉ được quy định bằng 15 tiết học lý thuyết hoặc 30 - 45 tiết thực hành, thí nghiệm hoặc thảo luận hoặc 45 - 90 giờ thực tập tại cơ sở hoặc 45 - 60 giờ viết tiểu luận, bài tập lớn hoặc luận văn tốt nghiệp.
Đối với những học phần lý thuyết hoặc thực hành, thí nghiệm, để tiếp thu được một tín chỉ học viên phải dành ít nhất 30 giờ chuẩn bị cá nhân.

Một tiết học được tính bằng 50 phút.

Comments